Yon lang se yon zouti kominikasyon, li pèmèt echanj ant lokitè ak entèlokitè pou kominike youn ak lòt.

Pa gen yon lang sou latè beni kèlkeswa nivo popilarite l ki otosifizan, sa ki vle di ki ka konplete vokabilè l oubyen leksik li pou kò l .Tout lang viv epi sibi kontak ak lòt sa ki vle di ap toujou genyen nouvo mo ki ap parèt nan lang lan. Sitou nan rapò kiltirèl, sosyal, politik elatriye… Pa gen lang ki sen. Fenomèn sila rele nan langaj lengwistik la “mo prete” ki tradi nan lang fransè a “emprunt lexical”.

Atik sa ap pèmèt ou fè konesans ak yon eslogan ki se yon “mo prete” ki ap fè anpil aktyalite dènye tan sa yo ki se “boss lady” se kisa l ye ? Kilè yon moun se yon “boss lady”?

“Boss lady” se yon ekspresyon ki soti nan lang anglè a ki vle di “fanm afè bon, fanm ki ap fè biznis” nan lang kreyòl la . Depi yon bon tout tan sou rezo sosyo yo, kou nan lari a eslogan sila ap fè chimen l, kote anpil Jenn fanm pa sispann rele byen fò yo se boss lady. Se yon mannyè yo itilize pou di yo endepandan oubyen otonòm ekonimikman.

Eslogan sila pèmet medam yo wè tèt yo yon lòt fason nan sosyete a. Yo itilize l tou kòm boustè pou pèmèt yo fè plis efò, menm si sitiyasyon peyi a konplike. Sitou ak evolisyon rezo sosyo yo anpil nan yo chache mwayen pou debouye yo, nan pibliye divès komès, nan lide pou rantre yon mwayen ekonomik pou reponn  ak bezwen yo, se fyète pou yon fanm pou l di “mwen se yon boss lady”.Lè  nou konnen batay ki genyen pou egalite ant fanm ak gason nan yon sosyete tankou Ayiti.

Si Pou yon kategori boss lady yo se fanm ki ka okipe gason byen. Gen yon lòt kategori ki wè l kòm yon “ideal type”(Marx Weber) ki vle di se tout ide abstrè ou genyen sou yon objè kòm pi bon reprezantasyon ou t ap kapab genyen sou li, kategori sa asosye boss lady a jis ak yon fanm ki byen kanpe, byen abiye, oubyen bouch pwenti.

Pou kèk lot ankò, genyen anpil lajan pa ase pou fè w yon boss lady, yo estime ou ka gen kòb men w pa konn koman pou envesti l . Pou yo se tout fanm  ki kwè nan kapasite l, ki ap fè tout sa l kapab pou reyalize rèv li, ki ap pran chimen lekol, pou asire avni l san l pa bezwen fè vi l sou kont yon moun demen. Yo konseye tout gason ki kwè nan reyisit ta sipoze gen yon boss lady nan vi yo.

 

Liona Toussaint